Aktualizačná odborná príprava

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné.

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve BOZP a pracovného prostredia.

Rozsah : 16 hodín


Aktualizačná odborná príprava pre držiteľov osvedčenia alebo preukazu na činnosť

Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia v znení neskorších predpisov - uvedená aktualizácia je bez skúšky a účastník dostane doklad o absolvovaní AOP, čím sa mu platnosť osvedčenia , resp. preukazu predlžuje o ďalších 5 rokov.


(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §§ 21, 22, 23

Aktualizačná odborná príprava  - obsluha kotlov, tlakových zariadení

Aktualizačná odborná príprava - motorových píl , lesníckych strojov a zariadení