skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky, podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z.v znení neskorších predpisov
 

" LEN V ROZSAHU DO 1000 V vrátane bleskozvodov triedy A "

  • § 20 - poučený pracovník
  • § 21 - elektrotechnik
  • § 22 - samostatný elektrotechnik
  • § 23 - elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky,


Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
§ 16 ods. (2)

Podmienkou na vydanie preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) je
a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe č. 1a,
d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
e) overenie odborných vedomostí.

Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov


 

«  Späť