skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových - kuriči

Odborná príprava obsluhy nízkotlakých , parných a teplovodných kotlov a tlakových zariadení

Základný kurz – obsluha tlakových zariadení - obsluha kotlov nad 100 kW / IV. a V. triedy , obsluha tlakových nádob stabilných

Účastníci školenia získajú teoretické a praktické vedomosti na obsluhu tlakových zariadení.
 

Podmienka pre zaradenie do kurzu :
- zdravotná spôsobilosť na prácu
- predpísaná prax

obsluha kotlov V. triedy min. týždenný praktický zácvik / vyhl.25/1984 Zb. § 14 písm. c)
obsluha kotlov IV. triedy 2 mesiace /STN 07 0710/ , pod dohľadom kuriča s platným kuričským preukazom.

Na základe absolvovania odbornej prípravy a úspešného overenia vedomostí preukaz obsluhy vydáva miestne príslušný inšpektorát práce , po predložení žiadosti a predpísaných dokladov.


Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov


 «  Späť