skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

Kurz viazačov bremien

podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava       

 

Periodicita opakovaného školenia 1x za 24 mesiacov
Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

 

 

Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení - žeriavníkov

podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Základný kurz, opakované školenie a aktualizačná odborná príprava

Periodicita opakovaného školenia 1x za 24 mesiacov
Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

Účastnícky poplatok - podľa počtu prihlásených osôb
                                

 

«  Späť