skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

Kurz obsluhy motorových vozíkov

Kurz je určený pre obsluhu motorových vozíkov podľa rozdelenia nasledovne.

Rozdelenie motorových vozíkov podľa druhu pohonu:

Trieda I. - elektrické vozíky
• Trieda II. - vozíky so spaľovacím motorom

Rozdelenie motorových vozíkov podľa spôsobu ovládania:

A - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
B - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
C - plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
D - vysokozdvíhacie ručne vedené
E - vysokozdvíhacie s pákovým riadením
W1 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2 - vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
G - vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z - špeciálne vozíky

Podmienka pre zaradenie do kurzu
- vek 18 rokov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na obsluhu MV
- fotografia 3 x 3,5 cm

 


Vykonávame:
základné školenie ( trieda I., druh W1)
rozširujúce školenie (ďalšia trieda, druh)

opakované školenie
aktualizačná odborná príprava

 

Periodicita opakovaného školenia 1x za 24 mesiacov
Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

 

POZNÁMKA
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
§ 7
(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.
 

prihláška

 

 

«  Späť