skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

• Obsluha vybraných lesníckych strojov a zariadení

                             - Obsluha krovinorezov, vyžínačov

• Obsluha reťazovej motorovej píly pri stínaní, odvetvovaní a manipulácii dreva v normálnych a kalamitných ťažbách – ťažba dreva

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí majú záujem získať ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s ručnou motorovou reťazovou pílou ( RMRP).

• Obsluha reťazovej motorovej píly pri inej činnosti

Kurz je určený pre tesárov, zamestnancov pre prácu s drevom v manipulačných skladoch, stolárskych dielňach , zamestnanci správy ciest , povodia riek a pod.

Podmienka pre zaradenie do kurzu
- vek 18 rokov
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

 

Periodicita opakovaného školenia 1x za 24 mesiacov
Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

POZNÁMKA
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
§ 7
(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

 


 prihláška

 

«  Späť