skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

Kurz obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení

obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť  -obilné kombajny a samohybné rezačky

Podmienka pre zaradenie do kurzu:

- vek 18 rokov
- vodičský preukaz skupiny T
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Periodicita opakovaného školenia 1x za 24 mesiacov
Periodicita aktualizačnej odbornej prípravy 1x za 5 rokov

POZNÁMKA

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
§ 7

(5) Obsah a spôsob oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom spôsob oboznamovania, vymedziť požiadavky na odbornú spôsobilosť vlastných zamestnancov na oboznamovanie podľa odsekov 1 a 2 a pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.

 

 prihláška

  

« Späť