skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

1. Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri  práci. 

Podľa požiadaviek zákazníka.

2. Základný kurz bezpečnostných technikov

Cieľom kurzu je zvládnutie širokého rozsahu legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou a jej aplikáciou na konkrétne pracovné podmienky.

Absolventi po úspešnom ukončení kurzu získajú osvedčenie bezpečnostého technika podľa § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

Podmienkou zaradenia je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

Rozsah: 176 hodín
Forma:  2 x v týždni
Minimálny počet - 10 účastníkov

3. Zamestnávatelia, ktorí budú vykonávať úlohy bezpečnostného technika osobne

Špecifická odborná príprava zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, v zmysle zákona č. 124/2006 Z.Z. o BOZP § 22 odst. 6, a 7, v prípade zamestnávania 5 -tich, alebo menej ako 19 zamestnancov .

Rozsah: 16 hodín
 

  prihláška

«  Späť