Vzdelávací program je akreditovaný
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky POA č. 2676/2014/112/2

 

ODBORNÁ PRÍPRAVA

Podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami potrebné mať odbornú spôsobilosť.
- odborná spôsobilosť sa preukazuje Osvedčením o odbornej spôsobilosti
-osvedčenie o odbornej spôsobilosti môže získať fyzická osoba po úspešne vykonanej skúške
pred skúšobnou komisiou zriadenou regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

     Odbornú spôsobilosť na činnosti preukazuje fyzická osoba - podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.

Na vykonávanie činností pre prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami sa požaduje
a) ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a odborná prax
b) odborná príprava podľa druhu vykonávanej činnosti,
c) úspešne vykonaná skúška pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti.
 

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami

a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré je platné k 31. júlu 2014 je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do:
a) 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané
do 31. decembra 2007,
b) 31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo
osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,

c) 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie
vydané v rokoch 2010 až 2011,
d) 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané
od roku 2012 až do 31.júla 2014.