Kurz technikov požiarnej ochrany :

- Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 120 hodín  

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní "Základnej odbornej prípravy technika PO", ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO.

Podmienkou účasti na kurze je ukončené ÚS alebo ÚSO vzdelanie. Fotokópiu dokladu o vzdelaní predložíte pri prezentácii.         

  

 -  AKTUALIZAČNÁ odborná príprava technikov požiarnej ochrany - 30 hodín     

Kurz je organizovaný pre technikov PO, ktorým končí 5-ročná platnosť osvedčenia a v termíne konania odbornej prípravy im platí osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO. 

Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní "Ďalšej odbornej prípravy technika PO".

 


« Späť