Oprávnenia vydané NIP v zmysle zákona 124/2006

skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov

01.2 bezpečnostných technikov

01.3 zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov


skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

02.1 revíznych technikov

02.2 osôb na obsluhu

02.3 osôb na opravy


skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

03.2 osôb na obsluhu

03.4 viazačov bremien


skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

06.1 osôb na obsluhu motorových vozíkov

skupina 09  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

09.1 vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu

10.1 vybraných lesníckych strojov a zariadení

10.2 ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

10.3 ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

 

IČO                        Číslo oprávnenia            Dátum vydania              Činnosť

36650676                VVZ-000044-06-01.1           14.11.2006                       01.1        

36650676                VVZ-000045-06-01.2           14.11.2006                       01.2

36650676                VVZ-000046-06-01.3           14.11.2006                       01.3

36650676                VVZ-0625/07-02.1               22.06.2007                       02.1

36650676                VVZ-0624/07-02.2               22.06.2007                       02.2

36650676                VVZ-0623/07-02.3               22.06.2007                       02.3

36650676                VVZ-1625/07-03.2               04.03.2008                       03.2

36650676                VVZ-1626/07-03.4               04.03.2008                       03.4

36650676                VVZ-000142-06-05.1           19.01.2007                       05.1

 

36650676                 VVZ-1607/07-06.10             4.03.2008                         06.1

 

36650676              VVZ-0753/08-09.1            3.09.2008                      09.1   

 

36650676              VVZ-0134/07-10.1            26.02.2007                    10.1

36650676                 VVZ-0188/07-10.2              16.03.2007                       10.2

36650676                 VVZ-0135/07-10.3              26.02.2007                       10.3

 

Upozornenie NIP -  http://www.nip.sk/?t=44&s=109&ins=nip

Vzhľadom na časté dotazy odbornej verejnosti a na problémy súvisiace s uchádzaním sa o zákazky viazané na platnosť oprávnení, ktoré v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydáva Národný inšpektorát práce, upozorňujeme na znenie ustanovenia § 39c uvedeného zákona, podľa ktorého:

 oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce podľa § 27 vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 sa považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.

Poznámka: Oprávnenia vydávané do 31. mája 2010 boli vydávané vo vtedy platnom znení zákona č. 124/2006 Z. z. na 5 rokov. Od 1. júna 2010 NIP vydával v zmysle novely zákona tieto oprávnenia na dobu neurčitú.

Národný inšpektorát nebude vydávať žiadne doklady o predĺžení platnosti týchto oprávnení, vzhľadom na to, že predĺženie ich platnosti vyplýva priamo zo zákona.
 

«  Späť